Üye Aydınlatma Metni


Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında

İnternet Sitesi Üye Aydınlatma Metni

Biz, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği (“CŞMD”) olarak, kişisel verilerinizin sizler için ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak bilgilendirmek isteriz.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. Maddesi kapsamında, http://csgorselarsiv.org/ internet sitesinin Kaydol bölümüne istinaden bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz ile ilgili olarak, veri sorumlusu sıfatıyla CŞMD tarafından, sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Aydınlatma Metni ile CŞMD’nin kimliği (KVKK 10.a), bizimle paylaşabileceğiniz kişisel verilerinizin hangi amaçlarla işleneceği (KVKK 10.b), işlenen kişisel verilerinizin kimlere hangi amaçlarla aktarılabileceği (KVKK 10.c), veri toplama yöntemlerimiz ile hukuki sebepleri (KVKK 10.ç) ve sahip olduğunuz haklarınız (KVKK 10.d) konusunda sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği (KVKK 10.a)

İşbu İnternet Sitesi,  Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’ne ait olup, tarafımızla paylaşabileceğiniz kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatı ile Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği nezdinde muhafaza edilecek ve korunacaktır.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı (KVKK 10.b)

Kişisel Verileriniz, CŞMD internet sitesi üyelik başvurusu web sitesi üzerinden doldurduğunuz başvuru formu kapsamında elektronik ortamda aktardığınız belgeler vasıtasıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

İşbu Kaydol Formu üzerinden bizimle paylaşacağınız kişisel verilerinizi, internet sitesi üyelik kaydının oluşturulabilmesi, üyelik oluşturma esnasında kimlik doğrulabilmesi yapılabilmesi ve kullanım sözleşmesinde yer alan kullanım şartlarının uygunluğunun sağlanması amacıyla işlemekteyiz.

3. Kişisel Verilerinizin Aktarılması ve Aktarılma Amacı (KVKK 10.c)

Bu bölümde bizimle paylaşabileceğiniz kişisel veriler, talebiniz hakkında işlem yapabilmek, şikayetinizi araştırabilmek, olası sorularınıza cevap verebilmek veya talebinize konu işlemi gerçekleştirebilmemiz için, gerekli olduğu ölçüde, CŞMD bünyesinde görevli ve iletinize konu ilgili bölümden sorumlu çalışma arkadaşlarımızla, bizimle gizlilik sözleşmesi çerçevesinde çalışan bizden bağımsız ancak bize hizmet veren avukatlarımız, danışmanlarımız ve sair çözüm ortaklarımızla, iletiniz kapsamında işlem yapabilmek amacıyla ve gerekli olması halinde ilgili 3. Kişilerle ve resmi kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, CŞMD bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla CŞMD dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, CŞMD’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman CŞMD’nin kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi (KVKK 10.ç)

Burada bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, Kanun’un 5. Maddesinde kaleme alınan “ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması” hukuki sebebi ile ve ayrıca hukuki sebebi ile ve yine talebiniz kapsamında yükümlülüklerimizin ifası ile ilgili ise “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebi ile işlenmektedir.

Kişisel verileriniz, http://csgorselarsiv.org/ alan adlı internet sitesinin Kaydol bölümünden paylaşılmanız suretiyle tamamen veya kısmen otomatik yolla işlenmektedir.

5. Kanuni Haklarınız (KVKK 10.d)

Kanun’un 11. Maddesinde haklarınız kaleme alınmış olup bu madde kapsamında aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme;

e) Kanun’un 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme;

g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Burada yer alan haklarınız konusunda taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize (Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği) iletebilir ve sizin için hazırladığımız KVKK Başvuru Formu’muzu kullanabilirsiniz.

Yayım Tarihi: 03.10.2020