Fotoğraf Telif Sözleşmesi


HABER AMAÇLI İÇERİKTE KULLANIM AMACIYLA TELİF HAKKININ DEVRİ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE I-TARAFLAR:

1-Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği ‘’ Csgorselarsiv.org’’

2- KULLANICI/ESER SAHİBİ

MADDE II-KONU:

İçeriği Cinsel Şiddetle Mücadele Tarafından oluşturulan ve yürütülen ‘’csgörselarşiv.org’’ adlı sitenin, habercilik alanında doğru, ihlal ve şiddet içermeyen görsel kullanımını teşvik amacıyla, fotoğrafçıların/eser sahiplerinin, adı geçen siteye üyelik yaparak fotoğraflarını sözleşmenin devamında belirtilecek usul ve esaslara uygun şekilde yüklemeleri ve haber amaçlı içerikte kullanılması amacıyla paylaşmalarıyla ve bu fotoğrafların eser niteliklerinden dolayı, eser sahiplerinin telif haklarını devretmelerine ilişkindir. 

MADDE III-ESER SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

Eser Sahibi/Kullanıcı;

1. Sunulan eserin kendisinin orijinal çalışması olduğunu,

2. Kendisinin bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduğunu ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldığını,

3. Eserin son halini gördüğünü ve onayladığını,

4. Eserde bulunan içeriklerin diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini,

5.Eser sahibi siteye yüklediği eserin/fotoğrafın, site editörünce, boyut, renk, kontrast vb. özelliklerinde değişiklik yapılabileceğini,

6.Eser sahibinin yüklediği içeriğin şiddet ve pornografik içerik içermesi dahilinde ya da site editörünün içeriği direkt olarak yayınlamama hakkı olduğunu,

7.Eserin başka bir kimsenin telif hakkını ihlal etmesi nedeniyle doğabilecek muhtemel tazminat taleplerine ilişkin kendisinin sorumlu olduğunu ve Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin hiçbir şekilde sorumlu olmadığını,

8. Eser sahibinin siteye yüklediği içerikten dolayı oluşabilecek kanuna aykırılık durumlarından kendisinin sorumlu olduğunu,

9.Eser sahibi, siteye yüklediği eserin ticari amaç olmaksızın basımına, yayımına ve çoğaltımına izin verdiğini,

10. Sunulan eser üzerindeki mali hakları hariç olmak üzere, özellikle işleme, çoğaltma, temsil, basım, yayım, dağıtım ve internet yoluyla iletim de dahil olmak üzere her türlü umuma iletim haklarını cs görsel arşiv sitesince sınırsız ve süresiz olarak kullanılmak üzere bedelsiz olarak CŞMD’ye devretmeyi kabul ve taahhüt eder.

MADDE IV -MÜŞTEREK HÜKÜM:

Sözleşmenin esaslı noktalarında herhangi bir değişiklik olmadığı sürece, herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde hükümsüz sayılması, sözleşmenin herhangi bir bölümünün mücbir sebeplerden ötürü icra edilemez olması halinde, işbu sözleşme geçersiz ve hükümsüz sayılmayacak, diğer şart ve koşulları bağlamında geçerli ve yürürlükte olacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün bir tarafça ihlaline karşın diğer tarafın herhangi bir işlem yapmamış olması diğer tarafın haklarından vazgeçtiği anlamına gelmez ve diğer taraf müteakip ihlal hallerinde de Sözleşme’den doğan haklarını her zaman kullanmak hakkına sahiptir.

MADDE V -İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:  

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL MAHKEMELERİ yetkilidir.